ประกาศชำระเงิน สมาชิกสมทบ สสธท
Posted: นิภัทร Date: 2014-11-25 10:54:06
IP: 115.87.126.225
 
ประกาศ
 
 
เรียน  สมาชิกสมทบ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออม  ทรัพย์สาธารณสุขไทย จำกัด (คู่สมรส  บิดามารดาและบุตร)
 
          ติดต่อชำระค่าสงเคราะห์ศพล่วงหน้าประจำปี 2558
เป็นจำนวนเงิน 3,654 บาท ได้ที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพระนครศรีอยุธยา จำกัด
 
 
ภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2557
 
  ติดต่อสอบถาม  035 - 244683