ข้อกำหนดการชำระหนี้ และเงินกู้
Posted: นิภัทร Date: 2014-09-08 16:09:52
IP: 1.10.205.51
 

เรียน สมาชิก สหกรณ์ฯทุกท่าน

 

                ด้วยกรมบัญชีกลางต้องการยอดเรียกเก็บเงินรายเดือนของสมาชิก จากหน่วยงานต้นสังกัดภายในทุกวันที่ 11 ของเดือน

                ดังนั้นเพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดมีเวลาดำเนินการ จัดทำยอดส่งกรมบัญชีกลาง สหกรณ์ฯจึงมีความจำเป็นที่ต้องประมวลผลยอดเรียกเก็บเงินรายเดือนเร็วขึ้น โดยกำหนดให้สมาชิกที่มีความประสงค์ จะทำธุรกรรมกับสหกรณ์ฯต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

 

                                1.การรับชำระหนี้ ให้สมาชิกมาดำเนินการติดต่อขอชำระหนี้ได้ ณ วันทำการสิ้นเดือน และวันที่ 1-6 ของเดือนถัดไป  ส่วนในกรณีถ้าวันที่ 6 ตรงกับวันหยุด  สมาชิกต้องมาชำระหนี้ภายในวันทำการ ก่อนวันที่ 6 ของเดือนนั้น

                                2.สมาชิกที่ต้องการ Refinance เงินกู้ทุกประเภท ให้เข้ามาดำเนินการติดต่อขอยื่นกู้เงินและทำสัญญาได้ตั้งแต่วันที่ 20 ของเดือนที่จะครบกำหนด Refinance ในเงินกู้ประเภทนั้นๆ ไปจนถึงวันที่ 6 ของเดือนถัดไป และจะได้รับเงินภายในวันที่ 1-6 ของเดือนที่ได้รับสิทธิ์ Refinance ของเงินกู้ประเภทนั้นๆ ยกเว้นเงินกู้สามัญ ถ้าสหกรณ์ฯ มีเงินเหลือจึงจะจ่ายให้ ณ วันที่ 6 ของเดือนที่ได้รับสิทธิ์ Refinance ส่วนในกรณี ถ้าวันที่ 6 ตรงกับวันหยุด  สมาชิกต้องเข้ามาดำเนินการขอยื่นกู้เงินและทำสัญญาภายในวันทำการ ก่อนวันที่ 6 ของเดือนนั้น

                                3.ตั้งแต่วันที่ 7 เป็นต้นไป จนถึงวันทำการก่อนสิ้นเดือน สหกรณ์ฯจะงดชำระหนี้ และงดการจ่ายเงินกู้สำหรับสมาชิกที่ต้องการ Refinance เงินกู้ทุกประเภท

 

                ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่เดือน กันยายน 2557 เป็นต้นไป